Servicetorget - eDialog


 • con_tel Telefon: 760 56 000
  Åpningstider:
  Mandag 9.00 - 15.30
  Tirsdag-Fredag 8.00 - 15.30
  Kontakt oss »
 1. Nyheter
 2. Aktuelle tjenester
 3. Kart
 4. Jobbe i Vestvågøy
 5. Omstillingsprosjektet
 6. Kommunereformen
 7. Politiske møter
 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Vannlekkasje på Gravdal

26-10-2016 Nyheter

Vi har fått inn mange meldinger om at folk har mistet vannet på Gravdal. Vi vet foreløpig at det er en stor vannlekkasje et sted, men vi vet ikke hvor....

Les mer

Fordeling av sykefravær i kommunen

25-10-2016 Nyheter

Fordeling av sykefravær i kommunen

Sykefraværet i Vestvågøy kommune har økt markant de siste 12 månedene. Gjennomsnittlig sykefravær de siste 12 månedene for hele kommunen ved utgangen av 3. kvartal er 11,1 prosent – det vil...

Les mer

Detaljregulering Skaftnesskogen boligfelt, planID:…

25-10-2016 Kunngjøringer

Detaljregulering Skaftnesskogen boligfelt, planID: 1860 201504 - kunngjøring av vedtatt plan

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 17.10.16 egengodkjent følgende reguleringsplan: Detaljregulering Skaftnesskogen boligfelt - KS-sak 082/16. PlanID: 1860 201504              ArkivID 15/3164 Planforslaget legger til rette for etablering av 6 nye boligtomter med tilhørende lekeplass...

Les mer

Kommunedelplan for fysisk aktivitet 2017-2020 – of…

21-10-2016 Nyheter

Formannskapet i Vestvågøy kommune har i møte 10. oktober vedtatt å sende følgende forslag til plan ut på høring og offentlig ettersyn: Kommunedelplan for fysisk aktivitet 2017-2020 Høringsdokument-KDP for fysisk aktivitet 2017-2020 Planforslaget,...

Les mer

Nytt tilbud om gratis HPV-vaksine

17-10-2016 Nyheter

Nytt tilbud om gratis HPV-vaksine

Alle kvinner født 1991 og senere får fra november 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine). Humant papillomavirus (HPV) er årsaken til nesten alle tilfeller av livmorhalskreft. Derfor er det anbefalt...

Les mer

Se «Kongens nei» gratis!

13-10-2016 Nyheter

Se «Kongens nei» gratis!

Den Kulturelle Spaserstokken inviterer til åpen (og gratis!) kinovisning av «Kongens Nei» for seniorer onsdag 26. oktober klokka 12:. (Filmen varer ca 2 timer og 10 minutter) Den Kulturelle Spaserstokken har...

Les mer

kartSom et ledd i å bedre den kommunale servicen har Vestvågøy kommune valgt å gjøre kartdata tilgjengelig via Internett.

Grunnkart, eiendomskart, arealplan m.m. blir gjort tilgjengelig gjennom denne løsningen.

Denne tjenesten er gratis, og kartsiden finner du her.

Planinnsyn

Selvbetjeningsløsning på nett der alle plandata i kommunen presenteres samlet

 • Aktuelle plandokumenter
 • Bakgrunnskart, flybilder med mulighet for utskrift
 • Andre relevante temadata

Planregister støtter kravene ny plan- og bygningslov setter til kommunenes registrering og forvaltning av digitalt planregister.

Gå til planinnsyn for Vestvågøy

Vestvågøy – en profesjonell og serviceorientert kommune

Lofotens største kommune og arbeidsgiver ønsker deg velkommen som arbeidstaker! Vi er en aktiv og allsidig kommune med høykompetente arbeidstakere både innenfor administrasjon, oppvekst - og omsorgsområdet. Er du en av våre fremtidige medarbeidere?

Vi kan tilby følgende:

 • Et mangfold av spennende jobbmuligheter
 • Et mangfold av kompetanse og profesjonalitet
 • Faglig og personlig utvikling
 • Rause og inkluderende kolleger

  

 • kontor
 • brann
 • undervisning
 • Feier
 • rullestol

drommer1VIDEO: hva drømmer du om?

iconInformajsonsbeskrivelse - attraktiv arbeidsgiver

framdriftsplan omstilling

Kommunestyret vedtok sommeren 2013 å starte en samlet gjennomgang av hele kommunens virksomhet. Målet med omstillingsprosessen er:

 • Utvikle Vestvågøy kommune til en attraktiv, effektiv og innovativ organisasjon, hvor tjenestetilbudet har en god kvalitetsmessig standard, som er tilpasset kommunens økonomiske og driftsmessige rammebetingelser.
 • Utvikle en organisasjon som er nytenkende, lærende og fleksibel, og som kan tilpasse seg endringer i framtiden.
 • Utvikle Vestvågøy-samfunnet til en attraktiv kommune, med vekst i innbyggertallet.
 • Det er etablert en egen prosjektorganisasjon til dette.

Prosjektet jobber innenfor 3 hovedområder (se framdriftsplan ovenfor):

 1. Kostnadsreduksjoner
 2. Forbedringsarbeid
 3. Organisering

Kostnadsreduksjoner

Arbeidet startet med en analyserapport fra konsulentfirmaet PwC, som ble levert i mai 2014. I rapporten gjennomgås både økonomien i kommunen fra de 10 siste årene, en har intervjuet politikere, ledere og tillitsvalgte om deres oppfatning av situasjonen, og en har gjort grundige sammenlikninger med andre kommuner. Rapporten anbefaler at en ser nærmere på områdene Pleie og omsorg, Helse, Sosialtjenester, Barnehage og Samferdsel. Rapporten ble gjennomgått med Kommunestyret 3. juni.

På grunnlag av analyserapporten fra PwC ble det oppnevnt til sammen 10 arbeidsgrupper, som skulle med konkrete forslag til hvordan en kan redusere kostnadene innenfor sine områder. Arbeidsgruppene beskrev tjenestetilbudet slik det nå er, beskrive hvordan tjenesten kan se ut i framtiden, og foreslå konkrete tiltak. Alle arbeidsgruppene leverte sine forslag innen fristen 1. oktober. Styringsgruppa samordnet alle tiltak, og la fram et samlet forslag til politisk behandling: Kommunestyret vedtok forslaget med stort flertall 11. november.

Ut fra det som blir besluttet jobber en våren 2015 med å sette vedtakene ut i livet. Arbeidet skjer i nært samarbeid med de ansattes organisasjoner, og det er inngått en egen omstillingsavtale om dette.

Forbedringsarbeid

Kommunen er en stor organisasjon, med mange ulike virksomheter og et mangfold av tjenester. Her skjer det endringer hele tiden: brukerne etterspør flere, bedre og andre typer tjenester. De faglige kravene økes og endres. Lovverket utvikles, og arbeidsdelingen innenfor det offentlige blir forandret. Behovet for å ha en kommune som er nytenkende, endringsvillig og «i forkant» er derfor stort!

Analyserapport fra PwC kom med mange innspill til forbedringer, etter intervju med politikere, ledere og tillitsvalgte. Våren 2014 ble det også gjennomført en større medarbeiderundersøkelse, der 700 ansatte både svarte på spørsmål om sin arbeids-situasjon og sin arbeidsplass, og ga innspill til endringer. I tillegg kom mange av rapportene fra arbeidsgruppene med gode forslag, ikke bare til kostnads-reduksjoner, med også tiltak som gir bedre tjenester.

En er nå i gang med å planlegge prosessen med kvalitets- og forbedringsarbeid rundt omkring på de ulike enhetene/avdelingene. Her vil mange ansatte bli involvert, og bidra med sin kompetanse og erfaring.

Organisering

Hovedlinjene i organisasjonskartet i kommunen ble tegnet rundt år 2000. Etter dette er det gjort en del tilpasninger, men det kan være nødvendig med en ny større gjennomgang. Er ansvars- og arbeidsdeling tydelig? Legger modellen til rette for samarbeid og samhandling på tvers? Er kommunen organisert slik at informasjon flyter lett? Dette er spørsmål en skal forsøke å gi svar på.

Evaluering

Det vil bli lagt opp til en grundig evaluering av prosjektet og resultatene. Fylkesmannen har gitt Nordlandsforskning i oppdrag å følge Omstillingsprosjektet i Vestvågøy, og de vil komme med sin rapport. I tillegg vil en kjøre en ny medarbeiderundersøkelse, og se hvordan de ansatte har opplevd endringene.

Villy Angelsen

kommunereformenHer finner du informasjon om den pågående kommunereformen i Lofoten.

Lofotrådet - Kommunereformen

Politiske møter i mai

Planutvalget 10. mai kl. 14.00
Arbeidsmiljøutvalget 18. mai  kl. 10.00
Administrasjonsutvalget 18. mai kl. 12.00
Formannskapsmøte  18. mai kl. 14.00
Kommunestyremøte 24. mai kl. 09.00

Møtene er åpne for publikum.

Innbyggerne har mulighet til å holde innlegg/stille spørsmål i kommunestyrets møte. Melding om dette sendes ordfører en uke før møtet pr. brev eller på mail til ordfører Remi Solberg